214099.jpg POHJOIS-SUOMEN TYKKIMIESKILLAN KOKOUSPÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2007
asia:      Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry:n vuosikokous
aika:     16.3.2007 klo 18.00
paikka: Normek Oy, Messipojantie 27, Oulu
läsnä:   14 jäsentä, Liite 1, osallistujaluettelo
Kokouksen alussa puheenjohtaja Raimo Nurmelan johdolla vietettiin hiljainen hetki edellisen vuoden aikana poisnukkuneille kiltaveljien Aimo Aution, Pentti Rapelin, Jalmari A Salmelan, Arvi Valmarin ja Unto Vuopalan muistoksi.

Puheenjohtaja luovutti seuraavat huomionosoitukset: Kultainen kiltamerkki kiltakirjan kera Erkki Hankoselle sekä tykkimiesmitalit Jorma Karhumaalle ja Hannu Latvakoskelle.

1 Kokouksen avaaminen

Killan puheenjohtaja Raimo Nurmela avasi kokouksen klo 18.00.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on toimitettu kaikille jäsenille jäsenkirjeellä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Harri Hirvelä ja sihteeriksi Veikko Mattila.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tapani Piippo ja Sakari Rajaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2, esityslista.

5 Vuoden 2006 toimintakertomus

Sihteeri esitti vuoden 2006 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.
Liite 3, toimintakertomus 2006. Pöytäkirjan lopussa.

6 Vuoden 2006 tilinpäätös ja tase

Sihteeri esitteli vuoden 2006 tuloslaskelman ja taseen.
Liite 4, Tuloslaskelma ja tase.

7 Tilintarkastajien lausunto

Esitettiin tilintarkastajien lausunto. Liite 5, Tilintarkastajien lausunto.

8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.
Myönnettiin yksimielisesti johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus..

9 Vuoden 2007 toimintasuunnitelma

Killan puheenjohtaja esitti toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite 6, Toimintasuunnitelma 2007. Sivustolla kohdassa toimintasuunnitelma.

10 Vuoden 2007 talousarvio ja jäsenmaksusta päättäminen

Esiteltiin talousarvion vuodelle 2007, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätettiin yksimielisesti, että Killan jäsenmaksu vuonna 2007 on 15,00 euroa jäseneltä. Reserviläinen-lehden kiltapainoksen tilauksen maksu on 3,00 euroa.
Liite 7, Talousarvio 2007.

11 Killan puheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti Killan puheenjohtajaksi vuodeksi 2007 Raimo Nurmela.

12 Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Valittiin erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle uudet kaksivuotiskaudeksi 2007-2008 sekä johtokunnalle neljä varajäsentä vuodelle 2007. Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

Killan johtokunnan kokoonpano on seuraava:

Jäsenet:
 • Matti Alapiessa 2006-2007
 • Timo Räätäri 2006-2007
 • Lauri Lajunen 2006-2007
 • Oiva Korkeamäki 2006-2007
 • Veikko Mattila 2007-2008
 • Sakari Rajaniemi 2007-2008
 • Kauko Kunnari 2007-2008
 • Jaakko Rytty 2007-2008

Varajäsenet:
 • Ilkka Mäkelä
 • Erkki Palomäki
 • Markku Puustinen, ja hänen siirtyessään pois Oulusta hänen seuraajansa sotilasläänin esikunnassa
 • Seppo Rantakari
 • Samalla päätettiin yksimielisesti nimetä Timo Hautanen Kainuun Tykistörykmentin yhteysupseeriksi Killan suuntaan. Hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus Killan johtokunnan kokouksissa.

13 Kahden tilintarkastajan ja varamiesten valinta

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi Esko Hautamäki ja Vilhelm Rousu sekä varatilintarkastajiksi Harri Hirvelä ja Aaro Väyrynen.

14 Edustajien valinta MPKL:n vuosikokoukseen 2007

Kokous päätti yksimielisesti, että Killan edustajan Maanpuolustuskiltojen liiton vuosikokoukseen nimeää Killan johtokunta.

15 Edustajien valinta Tykkimiehet ry:n vuosikokoukseen 2007

Kokous päätti yksimielisesti, että Killan edustajan Tykkimiehet ry:n vuosikokoukseen nimeää Killan johtokunta.

16 Kuntokilpailun tulokset

Sihteeri esitti kuntokilpailun tulokset. "Matin hylsyn" saa vuodeksi haltuunsa Antti Jarkko 1095 pisteellä. Kuntokortin vuodelta 2006 palautti 12 jäsentä (edellisenä vuonna 12), joiden yhteispistemäärä on 5199 (edellisenä vuonna 5473).
Liite 8, Kuntokilpailun tulokset 2006. Pöytäkirjan lopussa.

17 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Jaakko Rytty esitti sääntöjen päivittämistä koskien mm. Killan jäsenyyspykälää ja killan määrittelyä epäsuoran tulen killaksi. Johtokunta hoitaa sääntömuutosasian seuraavaan vuosikokoukseen mennessä.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Hirvelä ja Veikko Mattila
vuosikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty

Tapani Piippo ja Sakari Rajaniemi
pöytäkirjantarkastajatPOHJOIS-SUOMEN TYKKIMIESKILTA RY        LIITE 3


TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

Yleistä

Vuosi 2006 oli Killan 42. toimintavuosi.
Jäsenmäärä vuoden alussa oli 126 ja vuoden lopussa 115 jäsentä.
Noin 14 % jäsenistöstä on niinkutsuttuja veteraanijäseniä eli ennen 1926 syntyneitä. 
 
Vuoden päätapahtuma oli Suomen kenttätykistön alkupisteen muistotaulun paljastustilaisuus Oulun valtauksen muistopäivänä 3.2.2006 Yrjänäisenrannassa.

Muistotaulun paljastuspuheen piti kiltaveli, tykistön tarkastaja eversti Jukka Haaksiala. Tilaisuus jatkui Yrjänäisten tarjoamalla kahvitilaisuudella.
 
Toinen vuoden päätapahtumista oli kiltaveli Jaakko Rytyn tekemät Killan internetsivut.
Sivut ovat osoitteessa www.pstkmkilta.vuodatus.net.

Killan perinnejaos juhlisti kunnialaukauksilla Puolustusvoimain lippujuhlaa ja Itsenäisyyspäivää.

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 23.2.2006 Normek Oy:n tiloissa Oulussa. Kokouksen puheenjohtajana toimi kiltaveli Tapani Piippo.

Killan johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Raimo Nurmela, varapuheenjohtajaksi Lauri Lajunen, sihteeriksi Veikko Mattila, rahastonhoitajaksi Jorma Autio, muiksi jäseniksi Matti Alapiessa, Oiva Korkeamäki, Kauko Kunnari, Sakari Rajaniemi ja Timo Räätäri; sekä varajäseniksi Ilkka Mäkelä, Erkki Palomäki, Markku Puustinen ja Mikko Ylisiurua.
 
Tilintarkastajiksi valittiin Esko Hautamäki ja Vilhelm Rousu varamiehinään Hannu Latvakoski ja Aaro Väyrynen. 

Vuosikokouksen jatkokokous pidettiin 18.5.2006 Normek Oy:n tiloissa Oulussa.

Paikallisosastojen vetäjinä ovat toimineet Kemi-Torniossa Reino Pelttari, Kainuussa Jaakko Rytty ja Nivalassa Veikko Junttila.

Perinnetoiminta

Perinnetoimikunnan puheenjohtajana toimi Matti Alapiessa ja jäseninä Raimo Nurmela ja Veikko Mattila.

Yrjänäisen tykeillä paljastettiin muistomerkkitaulu 3.2.2006.

Killan kustantamat historiikit alkavat olla loppuunmyytyjä. Kiestingin motti ja
Tornio 1944-kirjojen kysyntä jatkui vaisuna.

Killan perinnetykkijaos ampui kunnialaukaukset Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä ja Itsenäisyyspäivänä Oulun Linnansaaressa.

Perinnetykkijaoksen muodostivat Veli Ahoranta, Erkki Hankonen, Esko Hautamäki, Ari Häkämies, Jorma Karhumaa, Reijo Kiira, Heimo Kopakkala, Oiva Korkeamäki, Hannu Latvakoski, Ilkka Mäkelä, Markku Niemelä, Sakari Rajaniemi (perinnejaosjohtaja), Raimo Torkkel, Tero Vähäsarja ja Aaro Väyrynen.

Lippuvartiossa oli Eero Korpela ja Veikko Mattila.

Lippujuhlapäivänä kokoonnuttiin kahvitilaisuuteen Linnansaaren tornikahvilaan ja
Itsenäisyyspäivän kunnialaukausten jälkeen kiltalaiset ja Oulun patteriston veteraanit kokoontuivat kahvitilaisuuteen Torinrannan makasiinikahvilaan.

Tykkiryhmä suoritti kaksi tykinhuoltopäivää.

Retket

Kilta teki retken Vuosankaan KaiTR:n leirille. Mukana oli 7 kiltalaista Oulusta ja Kainuusta.
Sihteeri vieraili Kajaanissa Pyhän Barbaran päivän juhlassa.

Muu toiminta

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa.
Kiltapiirin toimintaan osallistuttiin.

Tiedotus hoidettiin pääosin Tulikomentoja-lehden kautta, joka ilmestyi neljänä numerona.  

Paikallisosastoista vilkkainta toiminta oli edelleen Kainuussa. Myös Kemi-Tornion ja Nivalan paikallisosastot toimivat perinteiseen tapaan.

Kilta lahjoitti Kainuun tykistörykmentille 10 kpl kiltapuukkoja käytettäväksi varusmiesten palkitsemiseen kotiuttamistilaisuuksissa. Kiltapuukkojen luovuttamisesta vastasi kotiuttamistilaisuuksissa Kajaanissa Jaakko Rytty.

Kiltahuone muutettiin tuvasta toiseen kasarmi 2:ssa Hiukkavaarassa. Tila on vuokratila yhteisesti neljän muun killan kanssa.

Killan jäseniä osallistui Tapani Piipon järjestämille sotahistoriallisille matkoille.

Huomionosoitukset

Kilta luovutti Kenttätykistön säätiön myöntämät tykkimiesmitalit soljen kera Esko Hautamäelle ja Veli Ahorannalle.

Killan kultainen merkki ja kiltakirja luovutettiin Sakari Rajaniemelle ja Erkki Hankoselle.

Klitalaisia, joiden syntymäpäivät ovat Killan tiedossa, muistettiin Killan adressilla heidän täyttäessään tasakymmeniä. Adressitoimintaa ovat hoitaneet Matti Alapiessa ja Jaakko Rytty.

Urheilu- ja maanpuolustuskoulutustoiminta

Killan 4-miehinen joukkue osallistui liikuntatapahtuma "Suksipartio Sujakkaan" maaliskuussa sijoittuen puolen välin tienoille.

Kuntokortin vuodelta 2006 palautti 12 jäsentä (edellisenä vuonna 12), joiden yhteispistemäärä on 5199 (edellisenä vuonna 5473).
Kuntokilpailun voitti kiltaveli Antti Jarkko 1095 pisteellä. 
 
JOHTOKUNTA

POHJOIS-SUOMEN TYKKIMIESKILTA RY                    LIITE  8     
Veikko Mattila 16.03.2007        
                   
KUNTOSUORITUKSET VUONNA 2006

Nimi ja pisteet

Jarkko Antti           1095
Niemenkari Aimo    843   Vainio Eero             780             Lajunen Lauri          505             Karsi Kari               454             Nurmela Raimo        414             Väyrynen Aaro        342             Sihvonen Aulis         261             Kallio Alpo              204             Huttunen Pauli          135             Wallinmaa Ilmari       108             Leikas Pentti               58            

                                   ======
    Yhteensä pistettä           5199            
                   
    Keskiarvo pistettä           433