214099.jpgPOHJOIS-SUOMEN TYKKIMIESKILTA RY:N SÄÄNNÖTPOHJOIS-SUOMEN TYKKIMIESKILTA RY:N SÄÄNNÖT
 
1 §
 
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry ja sen kotipaikka on Oulu. Yhdistyksen toiminta-alue on Pohjanmaa. Kainuu ja Lappi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Kilta.
2 §
 
Killan tarkoitus onmaanpuolustustahdon kasvattaminen, maanpuolustustietouden levittäminen, maanpuolustus- harrastuksen edistäminen, Pohjanmaan Tykistörykmentin ja Oulun Ilmatorjuntapatteriston sekä niiden täydennysalueen väestön toisiinsa lähentäminen, jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen, killan piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen. Pohjanmaan Tykistörykmentissä ja Oulun Ilmatorjuntapatteristossa palvelevien varusmiesten viihtyisyyden edistäminen sekä vaikeuksiin joutuneiden killan jäsenten tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, julkaisee kiltaa koskevia painotuotteita ja muita julkaisuja, elävöittää historiallisia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, tutustumis- ja muita samantapaisia tilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. 
3 §
 
Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Pohjanmaan Tykistörykmentissä tai Oulun Ilmatorjuntapatteristossa tai niiden perinne- tai edeltäjäjoukko-osastossa palvellut tai muu hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka killan johtokunta jäseneksi hyväksyy. Killan kokouksessa on äänioikeus vain varsinaisella jäsenellä. Varsinaiselta jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruus määrätään vuosikokouksessa.
 
Kunniajäseneksi yhdistys voi killan vuosikokouksessa johtokunnan esityksestä valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut killan päämäärien hyväksi. Kunnia-jäsen ei maksa jäsenmaksua. Killan jäsenet voivat johtokunnan suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja tai naisosastoja killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään. Äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
4 §
 
Jäsen. joka haluaa erota killasta, ilmoittaa siitä kirjallisesti killan johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti  killan kokouksen pöytäkirjaan,  jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä. ellei johtokunta esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo onnen tätä määräaikaa. Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muutoin toimillaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti tai jättää toistuvasti jäsenmaksunsa suorittamatta.
 
5 §
 
Killan hallituksena toimii vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Viimeksi mainitut voidaan valita myös killan muusta jäsenistöstä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain neljä eroaa ensimmäisenä vuotena arvan perusteella. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. 
6 §
 
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään 4 jäsentä haluaa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja sekä vähintään 4 jäsentä on saapuvilla. Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7 §

Johtokunnan tehtävänä on:

 1. Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi;
 2. edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokouksille sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana;
 3. kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 4. toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset;
 5. vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä;
 6. valita killalle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa;
 7. päättää jäseniksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 4 §:n määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa;
 8. laatia killan toiminta- ja tilikertomukset;
 9. laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
 10. hoitaa muut kiltaa koskevat asiat. 
8 §

Killan toimintaa tukevana ja neuvoa-antavana elimenä voi olla valtuuskunta, jonka puheenjohtajan sekä jäsenet, enintään kolmekymmentä (30), valitsee vuosikokous kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunta voi itse täydentää itseään.

Valtuuskunnan edustajia on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksissa, ellei johtokunta toisin päätä. Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

9 §
 
Killan vuosikokous pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä, Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 2. valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja 2 sihteeriä sekä kaksi pöytäkinan tarkastajaa;
 3. esitetään johtokunnan laatima killan toimintakertomus sekä killan tilit ja tilintarkastajan niistä antama lausunto;
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 5. käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus ja maksuaika;
 6. valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle;
 7. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja. varapuheenjohtaja ja jäsenet;
 8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä;
 9. käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat tai jäsenten ennen edellisen tammikuun 1 päivää johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat. 
10 §
 
Muita killan kokouksia pidetään tarpeen mukaan johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten johtokunnalta pyytää.
 
11 §
 
Killan kutsuu kokoon johtokunta ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 
12 §
 
Killan tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31 päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.
 
13 §

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
14 §
 
Päätöksiin mitkä tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 killan kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin äänten enemmistöin. Sääntöjen muuttamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.
 
15 §
 
Päätökseen. mikä tarkoitan killan purkamista. vaaditaan vähintään 3/4 killan kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava toisen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin äänten enemmistön. Killan purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava. 
16 §
 
Jos kilta purkautuu, sen omaisuus siirtyy Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:lle ja Tykkimiehet ry:lle jaettuna tasan kummallakin.

Sääntöjen muutos rekisteröity Oikeusministeriössä 3.11.1988.
 


242514.jpg

VIIRIN JAKOSÄÄNTÖ

POHJOIS-SUOMEN TYKKIMIESKILTA RY:n

VIIRIN JAKOSÄÄNTÖ

1.   
Viirin nimi on Pohjois-Suomen Tykkimieskillan VIIRI ja sen jakamisesta päättää
      johtokunta.

2.   Viirin jakamisesta päättäessään on johtokunnan kiinnitettävä huomiota erityisesti
      seuraaviin seikkoihin:

2.1  Viiri on tunnustus henkilölle, jolla on
       -  huomattavia ansioita killan toimintaan osallistumisessa
       -  tai joka on merkittävästi tukenut killan toiminnan tavoitteita
       -  voidaan luovuttaa kilta-ansioista merkkipäivälahjana.

2.2  Viiri on huomionosoitus veljeskilloille niiden ansiokkaasta toiminnasta vapaaehtoisen
        maanpuolustustyön hyväksi. Viiri luovutetaan veljeskillan järjestämässä vuosijuhlassa
        tai vastaavassa arvotilaisuudessa.

2.3. Viiri voidaan luovuttaa onnitteluna sellaiselle järjestölle, yhdistykselle. laitokselle tai
       yritykselle. jonka kanssa harjoitetaan jatkuvaa yhteistoimintaa. Viiri luovutetaan
       sopivaksi katsottavassa merkki- tai  arvotilaisuudessa.

2.4.  Ulkomaalaiselle henkilölle tai yhteisölle vierailujen tai tapaamisten yhteydessä
        kansainvälisten suhteiden luomiseksi tai edistämiseksi.

3.    Viirien jaosta pidetään kirjaa, jossa jokaisesta luovutetusta viiristä pidetään luetteloa.

4.     Nämä viirin säännöt esitellään killan vuosikokouksessa 1986.

Oulussa 20. Tammikuuta 1986

Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry:n johtokunta